Specialiųjų poreikių ugdymas

1. Centras mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja, vadovaudamasis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu ietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „ Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos 31 aprašo patvirtinimo“ ir šio skyriaus nuostatomis ir atsižvelgia į:

1.1. formaliojo švietimo programą;
1.2. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;
1.3. specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos reikmę, švietimo pagalbos specialistų, centro vaiko gerovės komisijos, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas;
1.4. centro galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinka, mokymo ir švietimo pagalbos lėšos).

2. Centras sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus ir pasiekti kuo aukštesnius pasiekimus.
3. Mokymosi procesas centre nuolat stebimas ir laiku nustatomi mokiniui kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami centro švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi, kaip bus organizuojama veiksminga mokymosi pagalba.
4. Mokymosi pagalbą mokiniui būtina suteikti, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pradinio bei Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; kai kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai; kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų ir pan.
5. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio mokiniui, atsižvelgus į mokančio mokytojo ar švietimo pagalbos specialisto rekomendacijas.
6. Mokymosi pagalba turi atitikti mokinio mokymosi galias.
7. Mokymosi pagalba teikiama:

7.1. pamokoje kaip grįžtamasis ryšys, pagal jį nedelsiant koreguojamas mokinio mokymasis, pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas ir kt.;
7.2. skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę rekomenduoja mokantis mokytojas ar nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį;
7.3. organizuojant pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams.

8. Siekiant pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus:

8.1. suteikiama pagalba tiems mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba aukščiausi;
8.2. centre sudarytos sąlygos atlikti namų darbų užduotis;
8.3. itin daug dėmesio skiriant formuojamajam vertinimui pamokoje;
8.4. sudarytos galimybes mokytojams tobulinti profesines žinias, ypač dalykines kompetencijas ir gebėjimus, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams;
8.5. aktyviau įtraukti į vaiko ugdymo procesą mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), ne tik sprendžiant vaikų ugdymosi problemas, bet ir teikiant įvairią mokymosi pagalbą, supažindinant su darbo ir profesijų pasauliu, organizuojant centro gyvenimą.

9. Centras specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia, vadovaudamasis teisės aktais ir įgyvendindamas pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir centro vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.
10 .Specialioji pedagoginė pagalba teikiama:

10.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
10.2. ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui.

11. Specialioji pagalba:

11.1. teikiama, vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“;
11.2. teikiama lietuvių gestų kalbos vertėjo;
11.3. teikiama ugdymo proceso metu.

12. Švietimo pagalbą centre teikia surdopedagogas, logopedas, lietuvių gestų kalbos vertėjas, Vaiko gerovės komisijos nariai, mokytojai, auklėtojai.
13 .Surdopedagogas pagalbą teikia pamokų metu ir pasibaigus pamokoms. Specialiųjų pratybų forma – individualios pratybos.
14. Surdopedagogas mokslo metų pradžioje ir pabaigoje pildo mokinio klausos ir tarties tyrimo kortelę.
15. Mokymosi pagalbą teikia mokytojai pamokų metu diferencijuodami ir individualizuodami užduotis, parinkdami ugdymo(si) metodus bei mokymosi medžiagą.
16. Mokymosi pagalbą teikia auklėtojai pamokų ruošos metu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

Facebook