Mokymas namuose

   1. Mokinių mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V- 1405 „Dėl Mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu.
   2. Mokiniui, mokomam namie, centras, suderinęs su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir atsižvelgdamas į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas, parengia individualų ugdymo planą.
   3. Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), centro vadovo įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“. Dalis pamokų, gydytojo leidimu lankomų centre, įrašoma į mokinio individualų ugdymo planą.
   4. Centro sprendimu mokiniui, kuris mokosi namuose, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę. Šias pamokas siūloma panaudoti mokyklos nuožiūra mokinio pasiekimams gerinti.
   5. Mokiniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo arba pagal bendrojo ugdymo pritaikytą programą, mokyti namie centras skiria pamokų, vadovaudamasi bendrųjų ugdymo planų 97–100 ir 154–160 punktais, 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms.
   6. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą:

6.1. mokiniui, turinčiam nežymų intelekto sutrikimą, mokymas namie organizuojamas, vadovaujantis bendrųjų ugdymo planų 97–100 punktais, namie mokamam mokiniui 5-6 klasėse skiriama 12 savaitinių pamokų, 7-8 klasėse – 13, 9-10 klasėse – 15. 1 ar 2 pamokos gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms;

6.2. mokiniui, turinčiam klausos sutrikimą (išskyrus nežymų), mokyti namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę, ugdo surdopedagogas;

6.3. mokiniui, turinčiam vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, mokyti namie skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę.

   1. Šeštos klasės mokinio, mokomo namie, individualaus ugdymo plano dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius (suderinta Centro tarybos 2016 m. birželio 1 d. protokoliniu nutarimu, protokolo Nr. CT-4).
Dalykai Savaitinių pamokų skaičius dalykui
Dorinis ugdymas (etika) 0,5
Kalbos
Gimtoji kalba (lietuvių gestų) 1
Lietuvių kalba (valstybinė) 2
Matematika ir informacinės technologijos:
Matematika 2
Informacinės technologijos 0,5
Gamtamokslinis ugdymas
Gamta ir žmogus 1
Socialinis ugdymas
Istorija 1
Geografija 1
Meninis ir technologinis ugdymas
Dailė atleista (2016-06-01 direktoriaus įsakymu Nr. U-11)
Technologijos atleista (2016-06-01 direktoriaus įsakymu Nr. U-11)
Kūno kultūra atleista (2016-06-01 direktoriaus įsakymu Nr. U-11)
Specialiosios pratybos 1*
Mokinio pamokų skaičius 10

*Individualios tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo pratybos
Mokinys nesimoko muzikos, užsienio kalbos.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Uljanovienė

Facebook