Ikimokyklinis ugdymas

Įvadas

Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, buvo ratifikuota daug tarptautinių konvencijų ir kitų teisės aktų, susijusių su vaiko ir šeimos gerove. Vaiko gerovės valstybės politikos strategija siekiama sukurti prielaidas visų Lietuvos Respublikoje gyvenančių vaikų gerovei.

Europos Sąjungos pasirinkta kryptis – specialiųjų poreikių turinčių asmenų lygių galimybių ugdytis ir švietimo sistemos prieinamumo užtikrinimas. Siekiama, kad kuo daugiau specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdytųsi drauge su bendraamžiais. Tačiau pripažįstama, kad dėl specifinės kurčiųjų komunikacijos tinkamesnė jų ugdymo forma yra specialioji mokykla, kuri gali sutelkti reikiamas paslaugas ir puoselėti kurčiųjų kultūrą.

Švietimo reformos metais ugdymo turinio atnaujinimas tampa nuolatiniu procesu. Šiandieninis ugdymas nukreiptas ne į žinių perteikimą vaikui, o į bendrųjų kompetencijų ugdymą, ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą pagal vaikų poreikius ir galias.

Ugdymo turinio procesu vadinamas visais švietimo lygmenimis nenutrūkstamai vykdomas ugdymo turinio formavimas, įgyvendinimas, vertinimas ir atnaujinimas. Atsiveria galimybės ugdymo turinio procese remtis mokyklos veiklos vertinimo rezultatais, pasinaudoti tėvų ir kitų asmenų bei institucijų pasiūlymais. Mokykla pati gali priimti sprendimus dėl ugdymo turinio pritaikymo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į mokinių ir mokyklos bendruomenės poreikius, mokytojų patirtį bei turimus išteklius.

Pakitusi ugdymo samprata akcentuoja lankstų, mokyklos, grupės savitumą, pedagogo individualybę, kiekvieno vaiko galimybes atliepiantį ugdymo proceso planavimą.

Programa „Keliaukime kartu“ skirta ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikus ugdantiems pedagogams. Siekiant suteikti daugiau laisvės pedagogui, skatinti pedagogo kūrybiškumą, programoje nenurodomos konkrečios temos, pateikiama tik siūloma tematika, ugdytinos kompetencijos ir numatomos veiksenos. Vaikų veiklos organizavimui siūloma tematika sugrupuota pagal metų laikus. Pedagogas gali lanksčiai, kūrybiškai naudotis programa, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko ar vaikų grupės ypatybes, ugdymosi poreikius, interesus, gebėjimus, buvimo grupėje trukmę. Pedagogui suteikiama galimybė atsirinkti tai, kas jam atrodo tinkamiausia, rasti savitas veiklos, bendravimo su vaikais formas, padedančias natūraliai plėtoti pasirinktą temą.

Programa taip pat skiriama tėvams. Ji padės geriau suprasti vaikų ugdymosi reikmes, leis kurti kokybiško ugdymo sąlygas.

Programa parengta atsižvelgiant į centrą lankančių vaikų amžių, patirtį, gebėjimus, poreikius bei tėvų pageidavimus.

Rengiant programą remtasi valstybinių programų „Vėrinėlis“, „Ikimokyklinio ugdymo gairės“, „Ankstyvojo ugdymo vadovas“, „Sutrikusios klausos vaikų ugdymo programa“, metodikos metmenų „Vaiko asmenybės ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“, Sutrikusios klausos asmenų ugdymo ir socializacijos koncepcijos bei Dvikalbio kurčiųjų ugdymo sampratos idėjomis.

Programos tikslas – padėti kiekvienam vaikui ugdytis pagal savo galias, gebėjimus ir poreikius.

Programa – dinamiška, nuolat tobulinama pagal vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, jų norus bei ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius dokumentus.

Centro savitumas

Mūsų misija yra padėti vaikams užsiauginti šaknis šiandien, kad rytoj jie galėtų pasiekti saulę.

• Centras yra vienintelė tokio tipo įstaiga Lietuvoje. Centre ugdomi kurtieji, neprigirdintieji ir kompleksinius sutrikimus turintys vaikai nuo 3 iki 21 metų ir girdintys vaikai nuo 1 iki 7 metų. Ikimokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos iš mišraus amžiaus vaikų.
• Centro paskirtis – padėti sutrikusios klausos vaikui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą, įveikti socialinę atskirtį.
• Centras pagal veiklos turinį ir funkcijas peržengia specialiųjų mokyklų tinklo ribas ir nėra tik tipiška specialioji ugdymo įstaiga. Jo funkcijos yra platesnės. Centras teikia metodinę pagalbą apskrities tėvams ir pedagogams, ugdantiems sutrikusios klausos vaikus.
• Centre sudarytos optimalios sąlygos vaikų su žymiais ir labai žymiais klausos sutrikimais ugdymui. Girdinčiųjų ir sutrikusios klausos vaikų ugdymas vienoje įstaigoje leidžia derinti bendrąjį ugdymą su specialiųjų poreikių tenkinimu. Kurtieji vaikai dalyvauja veikloje su girdinčiaisiais kaip lygiaverčiai partneriai. Tokia įstaigos struktūra itin palanki realizuoti integruotą ir inkliuzinį ugdymą.
• Tai, kad įstaiga nedidelė, padeda sukurti priklausomumo pojūtį, vaikai jaučiasi saugūs, pastebėti, reikalingi, lengvai adaptuojasi.
• Gestų kalbos vartojimas leidžia patenkinti bendravimo poreikį, gauti informaciją (girdinčiųjų šeimose dažnai dėl nežinojimo, kaip bendrauti su vaiku stokojama kontaktų ir emocinio bendravimo).
• Galimybė bendrauti su tokio pat likimo draugais leidžia turėti daug draugų, suprasti, kad ir tyloje galima gyventi pilnavertį gyvenimą, pajusti savo reikšmingumą, ugdo pasitikėjimą savimi, formuoja teigiamą požiūrį į save.
• Kartu ugdomi girdintys ir kurtieji broliai ir seserys.
• Bendroje veikloje kurtieji mokosi bendrauti su girdinčiųjų pasauliu, girdintieji susipažįsta su kurčiaisiais, suvokia ne kurčiųjų trūkumus, bet jų gebėjimus ir galimybes.
• Bendravimas su suaugusiais kurčiaisiais padeda vaikams suvokti save kaip kurčiąjį, priklausyti kurčiųjų bendruomenei, suprasti, kad kurčiųjų bendruomenės gyvenimas – intensyvus ir įvairiapusis.

Meninis ugdymas

Menas atveria vaiko sielą…

Centro ugdymo kryptis – meninė kūrybinė saviraiška. Meninė veikla kaip vyksmas vertinama labiau, negu jos rezultatas.

• Kurtieji vaikai ir girdintys yra lygūs prieš popieriaus lapą ir teptuką, todėl nuo pat pirmųjų dienų centre stengiamasi įvesti vaikus į spalvų šalį.
• Meninė veikla padeda išlaisvinti vaiko vidinį pasaulį, atrasti paslėptus gabumus.
• Centro koridoriuje įkurta dailės galerija, kur eksponuojami vaikų darbai.
• Muzikavimo būrelyje vaikai dainuoja daineles pritardami nesudėtingais muzikiniais instrumentais, naudojant fonogramas.
• Girdintieji vaikai kartu su kurčiaisiais mokosi dainuoti imitacines daineles gestais.
• Šokių kolektyvas „MES“ – tai visi, kokie esame, maži ir dideli, kokie galime būti, kokie norime būti. Šokame visi, džiaugiamės patys ir džiuginame kitus įvairių stilių šokiais.

Menas yra universali bendravimo priemonė ir žmogaus pripažinimas.

Per meninį ugdymą kurtieji vaikai integruojami į girdinčiųjų visuomenę ir į kurčiųjų bendruomenę.

Facebook