Dabartis

2016 – 2017 mokslo metais centre veikia:

3  klasės sutrikusios klausos mokiniams;
1 sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo grupė;
3  bendrojo ikimokyklinio ugdymo grupės, kuriose integruotai ugdomi vaikai su kochleariniais implantais.

Centro geografinė padėtis labai patogi atvykstantiems iš rajonų mokiniams, nes įstaiga įsikūrusi centre, labai arti geležinkelio ir autobusų stočių. Centro teritorija uždara ir saugi.

Centre dirba kvalifikuoti specialistai, turintys didelę darbo su sutrikusios klausos vaikais patirtį, greta mokomojo dalyko įgiję surdopedagogo ar logopedo kvalifikaciją.

Centre sudarytos sąlygos visiems sutrikusios klausos vaikams taikyti jiems tinkamiausią ugdymo metodą.

Kurtieji ikimokyklinio amžiaus vaikai mokomi gimtosios gestų kalbos.

Kochlearinių implantų naudotojai ir neprigirdintieji, atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes, tėvams pageidaujant, ugdomi visiškos ar dalinės integracijos būdu derinant ugdymą bendrojo ikimokyklinio ugdymo grupėje su specialiuoju ugdymu ir rengiant juos mokymuisi bendrojo ugdymo mokyklose.

Visų centre ugdomų sutrikusios klausos vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius vertina Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba.

Centro veiklos tikslai:

  1. Sudaryti sąlygas ugdytis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokiniams (vaikams), užtikrinti kokybišką jų ugdymą ir socializaciją, padėti jiems pasirengti savarankiškam gyvenimui ir sėkmingai integruotis į visuomenę.
  2. Teikti atitinkantį vaikų poreikius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, padėti jiems pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Jolita Uljanovienė

 

Facebook